Daily Bell Schedule

 Wildwood's Bell Schedule

Schedule Mon., Wed., Thur., Fri Tuesday, early dismissal  


 
First Bell 8:05 AM 8:05 AM  
Classes begin 8:10 AM 8:10 AM  
       
Kindergarten Recess 9:30 AM - 9:50 AM 9:30 AM - 9:50 AM  
Primary Recess, Gr. 1-3 9:50 AM - 10:10 AM 9:50 AM - 10:10 AM  
Upper Recess, Gr. 4-5 10:10 AM - 10:30 AM 10:10 AM - 10:30 AM  
       
       
Lunch K-1 11:25 AM - 12:10 PM 11:25 AM - 12:10 PM  
Lunch 2-3 11:55 AM - 12:40 PM 11:55 AM - 12:40 PM  
Lunch 4-5 12:20 PM - 1:05 PM 12:20 PM - 1:05 PM  
       
Primary Recess Gr. 1-3 1:10 PM - 1:30 PM    
       
Dismissal Kindergarten 1:20 PM 1:20 PM  
Dismissal Grades 1-5 2:35 PM 1:20 PM  
       
Dismissal last day of school 12:15pm K-3 &12:30pm Gr. 4-5    
       
       
  MINIMUM DAY  SCHEDULE    
       
First Bell 8:05 AM    
Classes begin 8:10 AM    
       
Kindergarten Recess 9:30 AM - 9:50 AM    
Primary Recess, Gr. 1-3 9:50 AM - 10:10 AM    
Upper Recess, Gr. 4-5 10:10 AM - 10:30 AM    
       
Lunch Grades K-5 11:20 AM - 12:05 PM    
       
Dismissal Grades K-5 12:15 PM during conference week  
       
  12:15pm last day of school Gr. K-3  
  12:30pm last day of school Gr. 4-5